NEN-EN-ISO-9001

Een kwaliteitssysteem met toegevoegde waarde:

ABKAM begeleidt bedrijven bij het opzetten van kwaliteitssystemen conform de norm NEN-EN-ISO-9001. Als lead-auditor voor certificerende instellingen heeft Ewout Pijpker ongeveer 6 jaar ervaring in het beoordelen van kwaliteits- en veiligheidsbeheerssystemen. In de periode hiervoor was hij werkzaam bij een middelgroot aannemingsbedrijf waar hij het ISO en VCA-systeem voor de diverse werkmaatschappijen opzette en onderhield. Er is dus zeker sprake van een bepaalde passie voor kwaliteit(systemen).

 

Er zijn bedrijven die uitsluitend een kwaliteitssysteem opzetten om het certificaat te behalen. Voor ABKAM is dit niet voldoende. Het systeem moet duidelijk een  toegevoegde waarde voor het bedrijf opleveren. Hierbij staan het gebruik van verbetermanagement en een lerende organisatie centraal.

 

Een praktische aanpak:

Voor bedrijven die net starten met de ontwikkeling van een kwaliteitssysteem is het vaak lastig waar te beginnen. ABKAM brengt eerst in kaart wat de organisatie al heeft gedaan en wie hier bij betrokken zijn. Vervolgens wordt een stappenplan gemaakt met de activiteiten die gedaan moeten worden om tot certificering te komen. Aan dit stappenplan wordt een tijdspad gekoppeld.

 

Vervolgens bepaalt het bedrijf welke stappen ze zelf gaan doen en welke ABKAM gaat verzorgen. ABKAM coördineert en bewaakt hiervan de voortgang. Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de bestaande werkwijze binnen het bedrijf. Het is immers gemakkelijker de bestaande werkwijze te beschrijven dan de organisatie aan te passen aan een beschreven werkwijze.

 

Modelhandboek:

ABKAM heeft een model kwaliteitshandboek ontwikkeld dat voldoet aan NEN-EN-ISO-9001:2000. In dit handboek zijn alle voor NEN-EN-ISO-9001, vereiste ondersteunende processen beschreven. Wat niet beschreven is, is het primaire proces. Dit proces is immers voor ieder bedrijf verschillend. Nadat het bedrijf samen met ABKAM het primaire proces in kaart heeft gebracht en vastgelegd, kan dit proces worden geïntegreerd in het modelhandboek en kan het modelhandboek passend worden gemaakt voor de organisatie.

 

Het grote voordeel voor het bedrijf is dat niet voor alle onderdelen van de norm “het wiel opnieuw moet worden uitgevonden”. Daarnaast levert het het bedrijf enorm veel tijdwinst op waardoor certificatie binnen zes maanden na start van de activiteiten mogelijk is. Een ander groot voordeel vormen de vele standaard formulieren. Deze worden nu aangeleverd, terwijl anders, het bedrijf veel tijd kwijt zou zijn om één en ander te ontwikkelen.

 

Activiteiten tijdens en na het certificatietraject:

Het ontwikkelen van een kwaliteitssysteem kent vele stappen. Enkele stappen die ABKAM voor en na certificatie voor u kan verzorgen zijn:

 • Vaststellen nulsituatie
 • Uitzetten stappenplan om te komen tot certificatie
 • Aanleveren modelhandboek NEN-EN-ISO-9001:2000
 • Beschrijven primaire processen
 • Documentbeoordeling van het kwaliteitshandboek
 • Proefaudit (gelijk aan die van een certificerende instelling)
 • Analyse van afwijkingsrapportages, klachten, opleverpunten, ongevallen, onveilige handelingen, situaties, etc.
 • Voorbereiden van de managementbeoordeling van het kwaliteitssysteem
 • Opleiden interne auditors
 • Uitvoeren interne audits
 • Begeleiden verbetertrajecten
 • Etc.

 

Certificaat behalen en behouden:

Het behalen van een NEN-EN-ISO-9001 certificaat is één, het behouden is iets anders. Om te voorkomen dat bedrijven na het behalen van het certificaat belanden in een zogenaamde “post certificale depressie”, kan ABKAM het bedrijf ook na het behalen van het certificaat blijven begeleiden. De mate van begeleiding kan in overleg worden vastgesteld waarbij gedacht kan worden uit het uitvoeren van interne audits en het voorbereiden van de managementbeoordeling van het kwaliteitssysteem